Cơ sở sản xuất kinh doanh Đào Nguyễn Đoàn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0912129569 .

Email: sensaydoanthoa@gmail.com